SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Siun

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är den myndighet som har till uppgift att kontrollera att den försvarsunderrättelseverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut sker i enlighet med det av riksdagen och regeringen fastställda regelverket.

Siun ska även på enskilds begäran kontrollera om hans eller hennes meddelande har inhämtats i samband med signalspaning samt säkerställa att Försvarets radioanstalt endast ska få tillgång till de signalbärare för vilka Försvarsunderrättelsedomstolen medgivit tillstånd.

Siun är en nämndmyndighet som består av en nämnd som fattar myndighetens beslut och ett kansli som stödjer nämnden i dess arbete.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214